Tác giả “Gái Phượt”: Vừa đi vừa viết cần tôn trọng văn hóa, con người nơi mình đến