Để có kết quả tốt hơn, hãy nghĩ về tiếp thị nội dung như một sản phẩm